Regulamin

.

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU DO OPTYMALIZACJI
i ZAMÓWIEŃ

eRozrys  Drewmax


 

  1. 1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

1.1.   System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, który działa pod adresem erozrys.drewmax.pl  (dalej eRozrys Drewmax),  jest własnością Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.jawna. Nip :7161000569. Regon 430423153

1.2.   Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys Drewmax

  

  1. 2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU
     

2.1.   System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce,   przeznaczonymi dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.   Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, osób prawnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą w branży stolarskiej. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys i przesłanie zamówienia.

2.3.   Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.4.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.5.   Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.6.   Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Drewmax służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j.

2.7.   Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

2.8.   W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.9.   Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j.

2.10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.

2.11. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys. i akceptuje jego postanowienia.

2.12. Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.13. Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest PARAGON lub faktura VAT.

2.14. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.


 

  1. 3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1.   Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

a) Przelewem na rachunek bankowy:

b) Osobiście w kasie Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. przy odbiorze towaru

c) Za pobraniem przy odbiorze dostarczonego przez firmę kurierską lub transport wewnętrzny zlecenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j.

3.2.   W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli  towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j.

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane.

3.3.   Przewidywany czas dostawy oraz jej koszt określony jest w opisie produktu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.4.   W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys  każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e- mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

3.5. W przypadku nie odebrania towaru przez Klienta w terminie 30 dni od daty zrealizowania zlecenie, Drewmax zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę oraz obciążenia klienta dodatkowymi kosztami magazynowania towaru.

 

  1. 4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.   Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.  

4.2.   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. widniejący na fakturze.

4.3.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

  1. 5.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys. w ciągu dnia,

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5.2.   Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

5.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.4.   Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.5.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli powodem jest Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j. może sprawę skierować do sądu powszechnego w Poznaniu lub do sądu wskazanego powyżej.